หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 15 ส.ค. 2561
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลจอมทองเดิมเป็นหมู่บ้านชื่อ “บ้านจอมทอง” ดั้งเดิมชื่อ “บ้านกระออมทอง”เนื่องจากในอดีตได้มีการ ขุดพบกระออมทอง ในบริเวณเจดีย์สามองค์ที่บ้านจอมทองในปัจจุบัน และเปลี่ยนมาเป็น “บ้านจอมทอง” ในปัจจุบัน ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการออกเสียงเรียกชื่อบ้าน สืบต่อกันมา มีการออกเสียงคำว่า “กระออม” เป็น “จอม” เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านจึงได้ใช้ชื่อว่า “บ้านจอมทอง” มาจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
สภาตำบลจอมทอง ได้จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ตั้งอยู่ที่ 9 หมู่ 5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งหมด 22,380 ไร่ คิดเป็น 35.8 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
สัญลักษณ์ของตำบลจอมทอง เป็นรูปเจดีย ์ทองสามองค์ มีรัศมี 8 สาย ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าว มีที่มาเนื่องจากอดีตของตำบลจอมทองได้มีการขุด พบกระออมทอง บริเวณเจดีย์สามองค์ ณ บ้านจอมทองและมีรัศมี 8 สาย หมายถึงจำนวนหมู่บ้านเดิมจัดตั้งตำบล จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันตำบลจอมทองมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
 
 
 
     
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
 


 

 
 
 
 
ตำบลจอมทอง มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำน่านไหลผ่านและ มีแม่น้ำแควน้อยไหล มาบรรจบแม่น้ำน่านบริเวณหมู่ที่ 4 บ้านปากโทก และมีระบบการชลประทานสายใหญ่ สายพลายชุมพล ตอนที่ 2
 
 
 
 
สภาพภูมิอากาศของตำบลจอมทอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน อากาศจะร้อนและแห้งแล้งพอสมควรอุณหภูมิ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 40.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 25.9 องศาเซลเซียส
 

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,338 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันที่ฝนตก 118 วัน และปริมาณฝนสูงสุด 87 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมีนาคม โดยในเขตพื้นที่บริเวณภูเขาและที่สูงสภาพอากาศจะคล้ายคลึงกับในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมี อากาศหนาวเย็น ในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนมกราคมในเขตภูเขาสูงหรือยอดดอยสภาพอากาศจะหนาวเย็นมากอุณหภูมิของตำบลจอมทอง เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส
 
 
 
การเกษตร
ประชาชนในตำบลจอมทอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาพื้นที่ทางการเกษตรของ ตำบลจอมทองมีพื้นที่ทั้งหมด 10,450 ไร่ แยกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลจอมทองที่ปลูกมาก ได้แก่ ข้าวจ้าวผลไม้ เนื่องจากราษฎร 80 % จะทำการเกษตร (ทำนา) ส่วนผลไม้ที่ทำการปลูก ได้แก่ ขนุน ส้มโอ มะปราง มะพร้าว มะไฟ ละมุด ฯลฯ
 
การประมง
ในพื้นที่ตำบลจอมทองมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังอยู่ที่ หมู่ 1, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังรวมจำนวน 31 ราย รวมกระชังปลาทั้งหมดจำนวน 514 กระชัง
การปศุสัตว์
ประชาชนในตำบลจอมทอง ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือ เป็นต้น
 
 
 
 
จำนวนประชากรตำบลจอมทอง
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,800 คน แยกเป็น

ชาย 1,783 คน คิดเป็นร้อยละ 46.92

หญิง 2,017 คน คิดเป็นร้อยละ 53.08
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,405 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 106.14 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าตะเคียน 280 295 575 223  
2   บ้านท่าตะเคียน 75 86 161 64
  3   บ้านท่าตะเคียน 156 181 337 124  
4   บ้านปากโทก 225 265 490 223
  5   บ้านจอมทอง 220 230 450 179  
6   บ้านจอมทอง 246 309 555 190
  7   บ้านจอมทอง 201 226 427 153  
8   บ้านท่าโพธิ์ 314 356 670 202
  9   บ้านโพธิ์ทอง 66 69 135 47  
    รวม 1,783 2,017 3,800 1,405
 

 
 
   
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-906-468
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
จำนวนผู้เข้าชม 1,715,164 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-468